Innehållet på hemsidan

Synpunkter och tips på förbundets nya hemsida

Moderators: boywing, pel, sestir, pem

henric
Posts: 1096
Joined: 11 May 2004, 08:10

Stadgarna

Post by henric »

Stadgarna ändrades på senaste årsmötet: ordföranden och kassören äger var för sig rätt att teckna firma.

mvh
henric

Gällande stadgar:

Stadgar för Svenska Goförbundet
------------------------------------------

Antagna 1999-05-23, Reviderade 2001-06-03 och 2004-05-30.

1. Ändamål
+ Att främja intresset för spelet go i Sverige.
+ Att representera svensk go internationellt.
+ Att utse Sveriges representanter i internationella turneringar som inte är öppna för alla.
+ Att ansvara för rankingsystemet i Sverige.

2. Anslutna klubbar
+ Alla goklubbar kan ansöka om anslutning till Svenska Goförbundet. Stämman beslutar om ansökan accepteras.
+ Varje ansluten klubb ska utse en kontaktperson gentemot förbundet.
+ Varje ansluten klubb ska årligen inkomma med medlemsförteckning, samt ansvara för att eventuella medlemsavgifter inkommer till Svenska Goförbundet.

3. Medlemskap och medlemsavgift
+ Medlem i Svenska Goförbundet är samtliga medlemmar i anslutna klubbar
+ Stämman beslutar om eventuella medlemsavgifter

4. Verksamhetsår
+ Svenska Goförbundets verksamhetsår är 1 januari - 31 december.

5. Stämma
+ Stämman är Svenska Goförbundets högsta beslutande instans. Varje närvarande medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet, utom i de fall där dessa stadgar särskilt anger något annat. Vid lika röstetal avgör lotten.
+ Ordinarie årsstämma ska hållas varje år, i samband med Svenska Mästerskapen.
+ Styrelsen eller 10 medlemmar genom begäran till styrelsen kan kalla till extrastämma.
+ Kallelse till stämma ska ske senast tre veckor före stämman.
+ Kallelse till stämma sker genom meddelande från styrelsen till de anslutna klubbarnas kontaktpersoner, med utlysande av dagordning.
+ Stämman får fatta beslut av väsentlig karaktär endast i utlysta ärenden.
+ På ordinarie årsstämma ska följande punkter behandlas:
- Fastställande av röstlängd
- Val av mötets ordförande, sekreterare, samt två justeringsmän.
- Fastställande av dagordning
- Fråga om mötets behöriga utlysande.
- Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport
- Revisionsberättelse
- Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
- Val av ny styrelse
- Val av två revisorer
- Fråga om förbundets finansiering
- Övriga frågor
+ Dessutom ska övriga ärenden som är anmälda till styrelsen avhandlas.

6. Styrelse
+ Förbundets dagliga angelägenheter sköts av en styrelse bestående av en ordförande, en sekreterare, en kassör och upp till 5 övriga ledamöter.
+ Kassören eller ordföranden äger var för sig rätt att teckna Svenska Goförbundets firma.
+ Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter deltar i beslutet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.
+ Styrelsen kan utse särskilda kommittéer, och delegera ansvaret för vissa specifika frågor till dessa.
+ Styrelsens beslut och korrespondens ska vara tillgänglig för medlemmarna.

7. Uteslutning
+ Stämman kan besluta om uteslutning av en ansluten klubb. Beslut om uteslutning måste fattas med minst två tredjedels majoritet.

8. Ändring av stadgarna
+ Stämman kan besluta om att ändra i stadgarna. Beslut om ändring i stadgarna måste fattas med minst två tredjedels majoritet.

9. Upplösning
+ Beslut om upplösning av Svenska Goförbundet måste fattas på två stämmor, med minst en månads mellanrum.
+ Eventuella tillgångar vid en upplösning fördelas mellan anslutna klubbar i proportion till medlemsantalet.
SestirSomInteGiterLoggaIn

Antar att du glömde Luleå i listan.

Post by SestirSomInteGiterLoggaIn »

Jag ser att du har uppdaterat listan med klubbar men Luleå finns fortfarande inte med.

Du kan lägga in...


LuleGo (Luleå)


... som en länk till http://www.lulego.org/.

tack
henric
Posts: 1096
Joined: 11 May 2004, 08:10

Post by henric »

WoBo wrote:Henric.. Ska inte Vadsbo no go finnas med längre??..
Alltså Mariestads klubb.. för dom är med på den gamla sidan så dom ligger med i listan för tillfället..
Klubbarna som är anslutna till förbundet är de som jag listade ovan. Vadsbo no go har inte sökt inträde i förbundet. Jag tror att vi bör ha en korrekt lista över anslutna klubbar någonstans på förbundets hemsida, med länkar till klubbarna där det finns sådana. Sedan är det ju inget som hindrar att man har en separat infolista där också andra grupper eller klubbar finns med, för att hjälpa folk att hitta gospelare i landet.
Men sådana där listor bör förstås hållas uppdaterade kontinuerligt.

mvh
henric
Post Reply